Ogłoszenia ikonka Witamy na nowej stronie, przepraszamy za utrudnienia związane z jej uzupełnianiem.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1991-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 1991-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Dąbrowska.
 • E-mail: ps1@dobczyce.pl
 • Telefon: 12 27 11 058

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach
 • Adres: ul. Plac Zgody 9
  32-410 Dobczyce
 • E-mail: ps1@dobczyce.pl
 • Telefon: 12 27 11 058

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content